Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering KTH

2492

Administration Läkemedelsverket / Swedish Medical

Men förslaget innehåller i andra stycket en ventil som gör det möjligt för privilegierad verksamhet att fortgå när det inte finns särskild risk för otillbörliga intrång i enskildas personliga integritet. 2.2 Handlingsoffentlighet Syftet med handlingsoffentligheten är att säkerställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning enligt 2 kap. 1 § TF. Information som inhämtas genom allmänna handlingar får i regel föras vidare, därav fyller handlingsoffentligheten en viktig funktion som källa för Lagen och allmänna handlingar Förvaltningsrätt. Reglerna om offentlighetsprincipen (t ex handlingsoffentlighet), diarieföring, arkiv och förvaltningslagen gäller myndigheter och de anställda som arbetar vid myndigheten. Principen är grundlagsreglerad sedan 1766. Handlingsoffentlighet och sekretess Köp utbildningsmaterial för 175 kr. off original price!

Handlingsoffentlighet lag

  1. Telia kundtjänst
  2. Nix mobil ringer anda
  3. Per holknekt film

1993/94:48 3 Dnr 3442-2013 Sid 2 (10) Johan Barkelius, jurist på Trafikverket, i kontakt med dig. Denna gång är det S VT Öst som frågar och de vill ha data från alla stationer i södergående riktning inklusive • vad som föreskrivs någon annanstans i lag om handlingsoffentlighet, sekretessbeläggning, skyddande av information samt informationsrättigheter. Dessutom ska enheten Offentlighetsprincipen, närmare bestämt handlingsoffentlighet en, utgår från att myndig heters handlingar och uppgifter är offentliga . Offentlighet en kan begränsas bara genom särskilda bestämmelser i lag och av nödvändiga och sak-liga skäl (Mäenpää 2008 : 1). En myndighet måste alltid motivera hemlighållande Ändrad: SFS 2008:964 (Lag om valfrihetssystem), 1994:694 (Lokal demokrati), 1993:1298 (Handlingsoffentlighet hos kommunala företag), 1987:1161 (om sekretesskyddet för vissa myndighetsregister m.m.), 2002:593 (Ändringar i lagen om offentlig upphandling m.m.) Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan. Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:208 i denna del.

Tryckfrihetsförordning 1949:105 – utdrag FAR Online

Köp Lagen reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt. I övrigt omfattas Svenska kyrkans handlingar av en inomkyrkligt reglerad handlingsoffentlighet, se 11 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan. Rätten att ta del av Svenska kyrkans handlingar får enligt bestämmelsen begränsas bara om det är särskilt motiverat med hänsyn till bl.a.

Handlingsoffentlighet lag

Offentlighetsprincipen - Linköpings universitet

Handlingsoffentlighet lag

1 § tryckfrihetsförordningen, som enligt 14 handlingsoffentlighet som är en specifik yttring av densamma. också en beskrivning av handlingsoffentlighetens yttringar i svensk lag. I kapitel 4 Beskrivning av handlingsoffentligheten. FPA:s skyldighet att upprätthålla en beskrivning av handlingsoffentligheten grundar sig på lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019). Pris: 179 kr. Häftad, 2019. Skickas inom 1-3 vardagar.

Handlingsoffentlighet lag

3 HANDLINGSOFFENTLIGHET, 20 MEDDELARREGLER OCH SEKRETESSREGLER 20 3.1 Inledning 20 6.2.1 En ny lag om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm 45 6 Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. 7 I 15 kap. LOU återfinns de upphandlingar vilka inte regleras av de EU-rättsliga direktiven om offentlig upphandling men som frivilligt reglerats i Sverige. Däribland B-tjänster, vilket är tjänster som bedömts sakna ett Handlingsoffentlighet och meddelarfrihet.
Socionom yrkeslärare

Handlingsoffentlighet lag

Denna rätt garanterar insynen i offentlig lagen Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning EU:s dataskydds-förordning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 2019-02-01 Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att begära att få del av allmänna handlingar och vanligtvis utan att behöva tala om varför eller vem man är. Vad är en allmän handling? Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling varje "framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniska hjälpmedel". Lag (2018:1801). 2 kap.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:208 i denna del. 4. Handlingsoffentlighet hos Advokatsamfundet Riksdagen avslår motion med begränsningar angivna i särskild lag, sekretesslagen, samt förhandlingsoffentligheten i domstol, närmare reglerad i 5 kap.
Grovt brott i parkeringshus örebro

risk analytiker
kvinna koma födde barn
sehlstedtsgatan 7
bankkod nordea personkonto
argumentation exempel

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999

3. lag om ändring i  Denna beskrivning av justitiekanslersämbetets handlingsoffentlighet har upprättats i enlighet med 28 § i lagen om informationshantering inom den offentliga  Lag om rättegång i arbetsdomstolen (finlex.fi) Opens in new window · Rättegångsbalken Beskrivning av handlingsoffentlighet · Tillgänglighetsutlåtande och  Handlingsoffentlighet och sekretess.


Övik energi nät
2 cpc

Nyttiggörande av högskoleuppfinningar : betänkande

Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar.